Werkvoorbereider

26 oktober 2022

Doel van de functie

De werkvoorbereider zorgt voor de planning van de verkregen opdrachten, faciliteert de voortgang van de projecten door alle benodigde zaken voor aanvang van - en tijdens het project te organiseren en ontwerpt en ontwikkelt (waar nodig) installaties. Hij/zij verzorgt tevens werkmappen met tekeningen, werkinstructies en specificaties. Daarnaast geef hij/zij technische ondersteuning indien gevraagd en vervangt de projectleider in geval van diens afwezigheid. Dit alles gebeurt in overleg met de projectleider.

Algemeen

 • onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden;
 • de vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren;
 • de vervuller van deze functie leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op BRL, het ISO kwaliteitszorgsysteem, VCA, de ARBO wetgeving en het bedrijfsreglement.

Taken en verantwoordelijkheden

Techniek

 • verzorgt de planning voor diverse projecten i.o.m. de projectleider;
 • stelt werkinstructies op en bepaalt tijdsbesteding voor de werkzaamheden;
 • trekt benodigde materialen uit en bestelt dat;
 • plant, bestelt/huurt benodigd materiaal, materieel en inleenkrachten/ onderaannemers;
 • controleert tekeningen;
 • verzorgt informatie op het gebied van bestellingen, levertijden, prijzen etc.;
 • werkt meer-/minderwerk calculaties uit en draagt zorg voor een correcte afhandeling;
 • stelt calculaties op van verrichte werkzaamheden;
 • verzorgt vergunningen en andere vereiste documenten;
 • ondersteunt de montageploeg door het geven van technische hulp en aanwijzingen;

Waar nodig

 • maakt bedieningshandleidingen;
 • toetst of nieuwe ontwerpen voldoen aan bestek, regelgeving en keuringseisen;
 • geeft informatie en doet desgewenst onderzoek ingeval van technische vraagstukken;
 • volgt actuele ontwikkelingen op technologisch gebied, houd de benodigde vakkennis up-to-date;
 • vraagt offertes aan van materialen en derden en beoordeelt deze;
 • ontzorgt de montageploeg.

Organisatie

 • draagt zorg voor de projectmap die alle uitvoeringsdocumenten bevat;
 • overlegt over wijzigingen met projectleiding en tekenaar/engineer;
 • neemt deel aan werkoverleg;
 • vervangt de projectleider ingeval van diens afwezigheid;
 • plant monteurs op een project in;
 • levert bijdrage aan leveranciersselectie en leveranciersbeoordeling;

Administratie

 • controleert inkoopfacturen;
 • ondersteunt de projectleider bij diverse administratieve afhandelingen;
 • zorgt voor de juiste bestelprocedure;
 • houdt een registratie van meer- en minderwerk bij;
 • legt correcte registraties volgens de KOMO waarborg (=BRL) aan;
 • verzorgt gereedmeldingen aan administratie, Van Delft Installatiebeheer BV en eventueel aan de nutsbedrijven en brandweer.

Klant

 • onderhoudt contact met toeleveranciers met het oog op technische ontwikkelingen;
 • onderhoudt contact met de klant in een dienende rol.

Functiekarakteristieken

Complexiteit

 • de functie van de werkvoorbereider is met name gericht op het uittrekken en bestellen van benodigde materialen en materieel voor de uitvoering van een project. De voorbereiding is zodanig dat het montageproces/bouwproces soepel verloopt.
 • daarbij is nauwelijks sprake van routine, maar zijn veel initiatieven nodig;
 • de aandacht dient voortdurend verlegd te worden;
 • administratieve zaken en commerciële elementen spelen een rol;
 • een grote mate van accuratesse is vereist;
 • werken onder tijdsdruk komt voor.

Kennis

 • de kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO 4 niveau (werkvoorbereider) en aanvullende cursussen;
 • moet bijblijven door vakliteratuur bij te houden.

Zelfstandigheid

 • de werkvoorbereider deelt de eigen tijd in binnen het aangegeven pakket, de gegeven planning of afspraken met de klant;
 • de vormgeving ligt meestal vast in eisen van de klant, technische voorschriften e.d.;
 • kiest eigen aanpak op basis van ervaring, organiseert bepaalde delen van het werk zelfstandig;
 • levert voorstellen voor het optimaal gebruik van mens, materiaal en materieel;
 • de dagelijkse contacten met alle projectmedewerkers zijn gericht op een optimale productie;

Afbreukrisico

 • fouten in werkmethoden, berekeningen e.d. leiden tot verliezen van uiteenlopende aard, bijvoorbeeld vertraging in de uitvoering, verkeerde bestellingen, geen optimaal gebruik van de capaciteit etc.;
 • accuratesse en controle van de eigen werkzaamheden zijn vereist;
 • de kans dat fouten in het werk tijdig worden gesignaleerd is aanwezig door controle van de werkzaamheden door de medewerker zelf en door de projectleiding;
 • contacten met klanten, leveranciers, andere bedrijven e.d. zijn gericht op snelle en concrete overdracht van informatie voor een juiste en tijdige uitvoering.

Fysieke aspecten

 • werkt onder kantooromstandigheden;
 • werkt langdurig aan de pc.

Competenties (vaardigheden en houding)

Communiceren

 • kan complexe informatie duidelijk weergeven en een boodschap duidelijk overbrengen.

Flexibiliteit

 • wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.

Organiserend vermogen

 • organiseert en regelt zaken op korte termijn.

Gevoel voor details

 • heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.

Kwaliteitsgerichtheid

 • hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.

Financieel bewustzijn

 • zoekt naar optimalisering van de financiële bestedingen in een project.

Analytisch vermogen

 • ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie;

Stresstolerantie

 • blijft onder druk efficiënt en effectief handelen.

Planmatig werken

 • is in staat het eigen werk te structureren en structureert werkprocessen van anderen en zoekt tijdig een oplossing voor verstoringen in de voortgang.