Projectleider

26 oktober 2022

Doel van de functie

De projectleider draagt de verantwoordelijkheid voor de juiste kwaliteit en het juiste rendement van de projecten die onder zijn leiding worden uitgevoerd. De projectleider zorgt tevens voor de juiste begeleiding van de medewerkers die direct bij de projecten betrokken zijn.

Algemeen

 • onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden;
 • de vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren;
 • de vervuller van deze functie leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op BRL, het ISO kwaliteitszorgsysteem, VCA, de ARBO wetgeving en het bedrijfsreglement.

Taken en verantwoordelijkheden

Techniek

 • is verantwoordelijk voor een efficiënte en rendabele uitvoering van projecten volgens opgegeven specificaties en planning;
 • houdt benodigde vakkennis up-to-date, zowel voor zichzelf als het bewaken van opleidingen van monteurs;
 • controleert de uitgevoerde werkzaamheden van eigen monteurs, ingeleende monteurs en onderaannemers;
 • bewaakt de inzet van uren en materiaal- en materieelverbruik;
 • signaleert en meldt afwijkingen tijdens de uitvoering van een project;
 • bedenkt en werkt oplossingen uit en stuurt bij in geval van afwijkingen in het project;
 • volgt en stuurt projecten op kwaliteit, rendement en klantwaarde;
 • is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging en -naleving (BRL);
 • levert projecten op;
 • evalueert projecten.

Organisatie

 • verzorgt de planning van benodigde inzet van personeel en materieel;
 • coördineert de aanvoer van materiaal en materieel en voert controle uit op de leveringen van leveranciers;
 • zorgt voor de juiste afstemming op het gebied van werkvoorbereiding en engineering;
 • bezoekt de projecten;
 • ziet toe op retourzending van het overschot aan materialen naar het magazijn of de leverancier;
 • zorgt voor een goede start van de werkzaamheden op een project, organisatie van een kick-off bij aanvang van een project;
 • zorgt voor een goede overdracht naar beheer en onderhoud;
 • heeft de dagelijkse leiding op een project en zorgt voor een goede werkorganisatie op de bouwplaats in samenwerking met de leidinggevend monteur;
 • streeft naar een planning met een zo efficiënt mogelijke inzet van mensen en middelen;
 • controleert de werkplanning en bewaakt de voortgang op een project;
 • maakt een projectmap aan, verzorgt de complete projectdocumentatie, inclusief revisietekeningen, keurings/testrapporten en overige rapportages;
 • handelt klachten af binnen de garantieperiode, zodat de garantietermijn geïncasseerd kan worden;
 • neemt deel aan werkoverleg en bouwvergaderingen;
 • organiseert werkoverleg;
 • voert personeelsgesprekken;
 • brengt advies uit over aanname, ontslag, overplaatsing en bevordering van medewerkers in het team.

Klant

 • is tijdens een project het aanspreekpunt voor opdrachtgever, monteurs, onderaannemers, inleenkrachten en andere belanghebbenden;
 • verzorgt de communicatie met de opdrachtgever, maakt voortgangsrapportages en woont bouwvergaderingen bij;
 • onderhoudt de contacten met de opdrachtgever;
 • stelt meerwerk op, brengt dat uit en volgt dit.

Administratie

 • controleert ingevulde werkbriefjes en weekstaten/termijnbonnen;
 • draagt zorg voor de financiële en administratieve afhandeling van een project;
 • is verantwoordelijk voor de administratie verwerking van VCA- en BRL-eisen;
 • levert gegevens voor revisietekeningen aan.

Veiligheid en materiaal

 • houdt toezicht op correct gebruik van gereedschappen en materiaal en materieel;
 • draagt zorg voor veiligheid op de bouw, houdt toezicht op het gebruik van PBM’s en naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften (VCA).

Functiekarakteristieken

Complexiteit

 • de functie van projectleider is gericht op het coördineren van alle aspecten van de aanleg of montage van installaties op projecten;
 • wordt geconfronteerd met veel technische aspecten, naast veiligheid, kwaliteit, maatvoering, kosten e.d.;
 • heeft een commerciële instelling;
 • fungeert als vraagbaak en moet regelmatig het totale verloop en alle aspecten van het project afstemmen met anderen en andere bedrijven;
 • moet frequent omschakelen naar andere werkzaamheden;
 • werkt regelmatig onder verhoogde tijdsdruk.

Kennis

 • de kennis dient naar inhoud en niveau minimaal gelijkwaardig te zijn aan MBO-diploma, aangevuld met vakgerichte cursussen (2-3 jaar);
 • heeft een technische achtergrond met aandacht voor mensen.

Zelfstandigheid

 • bepaalt binnen het kader van de opdracht zelf de wijze en volgorde van uitvoeren, mede volgens de wensen van de klant (of hoofdaannemer);
 • rapporteert aan teamleiders en directie;
 • is in staat helder en duidelijk te communiceren;
 • daarbij doen zich regelmatig moeilijke problemen voor als directe beslissingen vereist zijn;
 • voor ingrijpende zaken is de leidinggevende bereikbaar;
 • onderhoudt uiteenlopende contacten binnen het bedrijf;
 • geeft leiding aan projectmedewerkers.

Afbreukrisico

 • fouten in of tekortschieten van toezicht en controle veroorzaken duidelijke stagnatie en beïnvloeden ook de relatie met opdrachtgevers, hoofdaannemers en andere belanghebbenden;
 • haperingen in communicatie en verstandhouding verstoren normale doorstroming van goederen en informatie;
 • ook ingewikkelder zaken kunnen voorkomen, waarbij in een ‘afhankelijke’ positie toch medewerking moet worden verkregen.

Fysieke aspecten

 • werkt onder kantooromstandigheden.

Competenties (vaardigheden en houding)

Coachen

 • ondersteunt en instrueert een ander om tot een verbetering te komen in zijn / haar functioneren.

Communiceren

 • kan complexe informatie helder en eenvoudig weergeven en een boodschap duidelijk overbrengen.

Flexibiliteit

 • wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.

Klantgerichtheid

 • onderzoekt de wensen van de klant en vertaalt deze in passende oplossingen.

Leiderschap

 • krijgt anderen mee om een doelstelling te bereiken.

Organiserend vermogen

 • organiseert en regelt zaken op korte termijn.

Kwaliteitsgerichtheid

 • hanteert hoge kwaliteitsnormen en is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het werk van het team.

Planmatig werken

 • structureert werkprocessen (van anderen) en zoekt tijdig naar een oplossing voor verstoringen in de voortgang.

Financieel bewustzijn

 • zoekt naar mogelijkheden om financiële kosten en baten van het project te verbeteren.

Analytisch vermogen

 • ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie;
 • kan risico’s voorafgaand aan het project benoemen en zodanig ook daarnaar handelen.

Stresstolerantie

 • blijft onder druk efficiënt, effectief en correct handelen.