Leerling monteur

26 oktober 2022

Doel van de functie

De leerling monteur voert onder begeleiding montage- (reparatie- en onderhouds-) werkzaamheden uit. Hij geeft daarbij ondersteuning aan de leidinggevende door het verrichten van diverse hand- en spandiensten.

Algemeen

 • onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden;
 • de vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren;
 • de vervuller van deze functie leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op BRL, het ISO kwaliteitszorgsysteem, VCA, de ARBO wetgeving en het bedrijfsreglement.

Taken en verantwoordelijkheden

Techniek

 • onder toezicht en begeleiding van de monteur verrichten van montage- (reparatie- en onderhouds-) werkzaamheden;
 • geleerde vakkennis in de praktijk toepassen en ervaring opdoen;
 • bieden van ondersteuning en verrichten van hand- en spandiensten voor monteurs/chef monteurs.

Organisatie

 • zorgen voor orde en netheid op de werkplek (en op de bouwplaats), ook na het afronden van de werkzaamheden;
 • deelnemen aan werkoverleg en toolboxmeetings;
 • melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project;
 • terugkoppelen en overleggen over uitvoering van de werkzaamheden naar de direct leidinggevende.

Administratie

 • correct invullen en tijdig inleveren van werkbonnen, weekstaten en materiaallijsten;
 • uitvoeren van eenvoudige administratieve taken.

Veiligheid en materiaal

 • verzorging en zorgvuldig / correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap, andere productiemiddelen en materieel;
 • signaleren en melden van onveilige werksituaties;
 • voldoen aan normen voor gebruik van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen).

Functiekarakteristieken

Complexiteit

 • de functie is gericht op hulpwerkzaamheden en assistentie bij aanleg en montage van installaties;
 • de leerling monteur moet met een normale regelmaat omschakelen naar andere werkzaamheden;
 • enkele werkzaamheden vergen accuratesse.

Kennis

 • de kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan VMBO.

Zelfstandigheid

 • de planning van het werk is gegeven, werkt volgens concrete instructies;
 • voert het werk geheel conform aanwijzingen van leidinggevende uit;
 • overlegt met de leiding over problemen/afwijkingen in het werk.

Afbreukrisico

 • fouten in het werk kunnen leiden tot tijd- en materiaalverlies;
 • de kans is aanwezig dat fouten in het werk tijdig worden gesignaleerd door controle van de werkzaamheden door de leerling monteur zelf en met name door de leiding;
 • vaak eentonig werk.

Fysieke aspecten

 • de leerling monteur werkt onder wisselende omstandigheden en in wisselende lichaamshoudingen;
 • relatief zware fysieke werkzaamheden komen voor, evenals hinder m.b.t. lawaai en soms vuil werk;
 • de leerling monteur dient de tot zijn/haar ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Competenties (vaardigheden en houding)

Flexibiliteit

 • wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.

Gevoel voor details

 • heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.

Samenwerken

 • draagt bij aan een goede communicatie en samenwerking in een team;
 • komt op tijd en is betrouwbaar;
 • heeft een positieve houding.